LYUBOMIR GOSPODINOV NATIONAL CHAMPION 2012

LYUBO FLORIDA STATE CHAMPION FOR 2013

ANTONY SCHOLASTIC CHAMPION 

ANTONY 2ND PLACE OPEN SECTION

ANTONY GOSPODINOV FLORIDA STATE CHAMPION FOR 2014